มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน ลงทะเบียนได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th/

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม