ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

--------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการชำระเงินค่ารักษาสภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดวันและเวลาการชำระเงิน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ