Logo

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตร

คณะครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.