Logo
Print this page

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

อาศัยอำนาจคำสั่ง ที่ 71/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ ตามเอกสารแนบ 1 และผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือกตามแนวปฎิบัติและกำหนดการในเอกสารแนบ 2 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.