Logo
Print this page

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี
และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการรับสมัครและประกาศผลการรับสมัครเสร็จสิ้นทุกรอบแล้วนั้น

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับได้ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 และกำหนดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.