Logo
Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio 1/2)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกดังเอกสารแนบ
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
8.30 - 9.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เวลา 9.30 - 16.30 น. โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำประวัติ
พร้อมแฟ้มสะสมงานมายื่นต่อกรรมการคัดเลือก (สถานที่สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ)

ดูรายชื่อและสถานที่คัดเลือก คลิก >>>>>>>>

หมายเหตุ : * ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถนำหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมายืนยันเพื่อรายงานตัวขอเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชาแล้วนั้น สามารถยืนยันสิทธิ์กับทาง ทปอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 หรือ มอบฉันทะให้คณะยืนยันสิทธิ์แทนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2561
Last modified onวันจันทร์, 05 มีนาคม 2561 04:10

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.