Logo

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี คอนจอหอ

ดร.อัตภาพ มณีเติม

ผศ.ดร.พิชิต สุดตา

ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม

งานบริหารทั่วไป

งานทะเบียน

งานส่งเสริมวิชาการ

งานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา

งานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

นางสาววรดี แซ่โค้ว

นางปิ่นทอง อมรจุติ

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ

นางสาวไพลิน  ฤทธิเดช

นางประไพ ขมแก้ว

นางสาวเฉลย ทองคำ

นางสาวมัทนา ไทยสงฆ์

นายณัฐพล อาบสีนาค

 

นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส

นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร

 

นางรัชนก เรืองอร่าม

 

นางสาววนิดา แตงเงิน

 

ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ บุตตะพันธ์

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.