Logo

ข้อมูลทั่วไป

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564
Website และข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้
- คู่มือการลงทะเบียน

วิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE)

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2554
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2554 ฉบับเพิ่มเติม
- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2554, 2555 และ 2556
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ปี 2555
- ประกาศ - การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2559
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2560
- การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
- การเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560
การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560
- ประกาศ - มาตรฐานภาษาอังกฤษ 2562
ประกาศ - การจัดรายวิชาในหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับที่ 2)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education) ปี 2562

วิชาพื้นฐาน 4 วิชา (Exit Exam)

การสอบพื้นฐาน 4 วิชา
- ประกาศเทียบเท่าของผลการเรียน วิชาพื้นฐาน 2560
- ประกาศเทียบเท่าของผลการเรียน วิชาพื้นฐาน 2562

สำหรับนักศึกษาสายครู

คุณสมบัตินักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในการฝึกปฏิบัติการสอน
- การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.

เทียบโอนรายวิชา

การเทียบวิชาเรียนหลักสูตรปี 2549 และหลักสูตรปรับปรุงปี 2557 (คณะวิทยาการจัดการ)
- การเทียบโอนยกเว้นวิชาเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คณะวิทยาการจัดการ)
- การเทียบโอนยกเว้นวิชาเรียนของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.