Logo

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.