Logo

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.