Logo
Print this page

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม

19-22
มิถุนายน 2563

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพบนักศึกษาใหม่
ช่องทางการติดต่อผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23
มิถุนายน 2563
กิจกรรมการสอบ pretest
คลิปแนะนำการสอบ
24
มิถุนายน 2563
อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่
อธิการบดีพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาใหม่
 25-30
มิถุนายน 2563
  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำรายวิชา
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

Last modified onวันพุธ, 24 มิถุนายน 2563 02:31

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.