Logo
Print this page

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ดำเนินการรายงานตัวออนไลน์ และส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และมีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 เข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบPBRU LMS EDUCATION โดยศึกษารายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ได้ที่เอกสารแนบหมายเลข 2 

 ดาวน์โหลดประกาศ

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.