Logo
Print this page

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)
ประจาปีการศึกษา 2564

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กาหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และ ผู้มีสิทธิ์ชาระเงินเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตา ความสามารถพิเศษ (Portfolio) ประจาปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1 และหมายเลข 2 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ตามสถานที่ที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย และให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศรายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.30-9.00 น. ในกรณีที่มีการสอบผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการรายงานตัวและสอบคัดเลือกตาม QR-code ดังเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันศุกร์, 11 กันยายน 2563 15:44

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.