Logo
Print this page

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามแนวปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 16-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

สามารถรายงานตัวได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Last modified onวันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 12:49

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.