Menu
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสุขภาพและความงาม ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยผู้สมัครลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 26   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หมายเหตุ : 

1. ให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อข้างต้น ให้มาสอบตามวันเวลาและสถานที่ตามประกาศ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา)

2. นำบัตรประชาชน พร้อมด้วย Portfolio รายละเอียดของแฟ้มสะสมงาน ดังนี้

1.หน้าปก
2.ประวัติส่วนตัว
3.ประวัติการศึกษา
4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ
5.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน
6.ผลงานตัวอย่าง
7.ความสามารถพิเศษต่าง ๆ (รูปถ่าย)
8.ภาคผนวก (เกียรติบัตร)

 

​3. ในกรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และให้นำหลักฐานการชำระเงินมาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยติดต่อคุณเจษฎาภรณ์ พะณะงาม โทรศัพท์ 086-9014249 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

- หลักเกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  

- ตารางสอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- กำหนดการสอบสัมภาษณ์

เวลา  8.00 - 9.00 น.   ลงทะเบียนผู้สมัครสอบ

เวลา  9.00 - 9.30 น.   ทดสอบสุขภาพจิต

เวลา  9.30 - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

 

***หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน ไม่เปิดทำการเรียนการสอน

และขึ้นทะเบียนไว้เพื่อรายงานตัวในภาคการศึกษาที่ 1/2561***

 

 

Read more...

ลงทะเบียนภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ลงทะเบียน 1/2560 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

Read more...

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2559

Read more...

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready