Logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษา ประกอบด้วย 3 วิชา คือ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาทักษะวิชาชีพครู และวิชา PBRU English Placement Test

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาที่จะนำข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ร่วมกัน “เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา” เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรของชาติต่อไป

ปีการศึกษาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาวัดแววความเป็นครูPBRU English Placement Test
2564
2563    
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.