พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์"

กำหนดการ

วันเวลา กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ หมายเหตุ
บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ
- ผ่านเว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41/ หรือ
- ส่งใบสมัครยังคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน คลิกอ่านรายละเอียด หรือ
- ส่งใบสมัครทางอีเมล์ attapap.man@mail.pbru.ac.th หรือ
- ส่งไปรษณีย์ ถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (สมัครแข่งทักษะวิชาการ)
นักศึกษา/อาจารย์ผู้จัดการทีม
วันที่ 8 - 15 มกราคม 2562 ยืนยันกิจกรรมแข่งขัน เกณฑ์ เงื่อนไข และกติการการแข่งขันตามมติที่ประชุม(19 ธ.ค. 61) คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน กิจกรรมมีมหาวิทยาลัยฯส่งเข้าแข่งขันครบ 3 ทีม/คนขึ้นไป
วันที่ 8 - 30 มกราคม 2562 ส่งรายชื่อทีม รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันแต่ละทักษะ/กิจกรรม (ผ่านระแบบ)
ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน -
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งคู่มือการแข่งขันทักษะวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน -
วันที่ 19-20 มีนาคมคม 2562 การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์" สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /คณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน/ผู้จัดการทีม/คณะกรรมการ

ทักษะ/กิจกรรม จำนวนผู้แข่งขัน

No fa กิจกรรม วัน/เวลา ที่แข่งขัน วัน/เวลา ที่แข่งขัน ประเภท
(ทีม/บุคคล)
จำนวนผู้แข่งขัน
(คน)
1 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 19-03-2019
08.30 - 12.00 น.
ทีม ไม่เกิน 5 คน 32
2 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 5 คน 31
3 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 4.0 19-03-2019
08.30 - 12.00 น.
ทีม ไม่เกิน 5 คน 30
4 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Story Telling 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 22
5 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Think Fast 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 22
6 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Impromptu Role play 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 4 คน 23
7 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ English Language Speech Competition 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 19
8 ทักษะด้านสังคมศึกษา การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียนศึกษา 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 48
9 ทักษะด้านสังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 30
10 ทักษะด้านสังคมศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 39
11 ***ไม่นับเหรียญ ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง ไม่นับเหรียญ*** 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 0 คน 17
12 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 21
13 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การตอบคำถามด้านนิติศาสตร์ 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 44
14 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดโต๊ะอาหาร 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 40
15 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การผสมเครื่องดื่มม็อกเทลเชิงสร้างสรรค์ (ประเภททีม) Theme เสน่ห์บ้านเกิด 20-03-2019
08.30 - 14.00 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 31
16 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) (บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว) หัวข้อ "เสน่ห์บ้านเกิด" 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 3 คน 33
17 ทักษด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน (ASEAN+6) (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย) 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 4 คน 50
18 ทักษะด้านภาษาไทย การตอบปัญหาภาษาไทย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 18
19 ทักษะด้านภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 1 คน 9
20 ทักษะด้านภาษาไทย การขับเสภาไทย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 1 คน 10
21 ทักษะด้านภาษาไทย การอ่านร้อยแก้ว 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 1 คน 10
22 ทักษะด้านภาษาไทย การคัดลายมือ 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 1 คน 10
23 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 18
24 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 25
25 ทักษะด้านภาษาจีน (นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีน) การแข่งขันร้องเพลงจีน 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 12
26 ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 27
27 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 5 คน 42
28 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การอ่านข่าวในพระราชสำนักผ่านโทรทัศน์ 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 1 คน 20
29 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ การจัดรายการสารคดีท่องเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 39
30 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเขียนโปรแกรม 19-03-2019
09.00 - 14.00 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 24
31 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การตอบปัญหา 19-03-2019
08.00 - 12.00 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 31
32 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) 19-03-2019
08.30 - 14.00 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 37
33 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 28
34 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 19-03-2019
08.30 - 12.00 น.
ทีม ไม่เกิน 2 คน 24
35 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ Microsoft office power point 2016 20-03-2019
เวลา 09.30 -11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 16
36 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office Word 2016 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 12
37 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 14
38 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office Access 2016 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 13
39 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบ Info graphic สำหรับธุรกิจ 20-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 13
40 ทักษะด้านเทคโนโลยีการอาหาร การตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 4 คน 29
41 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 20-03-2019
08.30 - 12.00 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 33
42 ทักษะด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 14
43 ทักษะด้านหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 3 คน 28
44 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน การจับประเด็นและสื่อสารด้วย Ming Map (แผนผังความคิด) 19-03-2019
08.30 - 12.00 น.
ทีม ไม่เกิน 5 คน 31
45 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน แผนที่เดินดิน 19-03-2019
08.30 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 6 คน 28
46 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน เส้นแบ่งเวลา (Time Line) 19-03-2019
13.00 - 16.30 น.
ทีม ไม่เกิน 5 คน 29
47 ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน การพูดโน้มน้าวใจ 19-03-2019
08.30 - 12.00 น.
บุคคล จำนวน 2 คน 12

ผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ

สถิติผลการแข่งขัน

0

รางวัลชนะเลิศ

0

รองชนะเลิศ อันดับ 1

0

รองชนะเลิศ อันดับ 2

0

รางวัลชมเชย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการPCNK Games'41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:

มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 0 0
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0 0 0 0
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0 0
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0 0 0 0
5 หน่วยงานอื่นๆ 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0

ข่าว

หนังสั้นจากโรงเรียนบ้านนานา คว้ารางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท
2019-01-15 16:05:22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายนักข่าวอิสระ คว้ารางวัลชนะเลิศ หนังสั้นหัวข้อ...


สถานะการแข่งขัน

แข่งขันเสร็จสิ้น

+1%

กำลังแข่งขัน

1%

ยังไม่มีการแข่งขัน

98%

สถิติผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 312 คน 22.33%
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 263 คน 18.83%
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 529 คน 37.87%
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 288 คน 20.62%
หน่วยงานอื่นๆ 2 คน 0.14%


Dev. Team

ผู้ใช้ นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
ผู้สนับสนุน อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตบัณฑิต
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
SA & Design หัวหน้างานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้างานสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
Programing/Testing หัวหน้างานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้างานสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
รับลงทะเบียน/เก็บบันทึก/รายงานผลการแข่งขัน งานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มนักศึกษาทุนมหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ