Logo
Print this page

กำหนดการสอนชดเชย 2-2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมข้าราชการ อาจารย์ และบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
และฟังบรรยาย ตามความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งวันสอนชดเชย เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.