Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและทุนผู้ประสพภัยพิบัติและมีจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (ทุนเรียนดี) และทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร(ทุนผู้ประสพภัยพิบัติและมีจิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2562

----------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร(ทุนเรียนดี) และทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ทุนผู้ประสพภัยพิบัติและมีจิตอาสา) เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายมารายงานตัว และเข้ารับการปฐมนิเทศ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 09:27

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready