Logo
Print this page

ประชุมชี้แจ้งและแสดงความประสงค์นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประชุมชี้แจ้งและแสดงความประสงค์นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประจาปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560

-----------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไปรายงานตัว ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษา 

  

    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายนาม 

ในเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1-4 เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา  13.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561 06:56

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.