Logo
Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561 Featured

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2)
ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2561 บัดนี้ ทปอ.ได้ส่งรายชื่อผู้
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1
และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 15 เมษายน
2561 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาในเอกสารแนบหมายเลข 3
สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ทัน(รายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 2) และผู้ที่มีรายชื่อ
ขึ้นสำรองมีความประสงค์ยืนยันเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สาขาวิชา หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-493279

ดาวน์โหลดประกาศ 

Last modified onวันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 15:13

Related items

Latest from Pailin Rittidech

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.