Logo

งานทะเบียน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส ชื่อ :  นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส
Name :  Miss Siripen Penjamras
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708607
งานที่รับบริการ :  งานตรวจสอบเกรด
 งานประมวลผล
 งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 งานบริการเคาท์เตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.การเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.