Logo

งานส่งเสริมวิชาการ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวเฉลย  ทองคำ ชื่อ :  นางสาวเฉลย ทองคำ
Name :  Miss Chaley Thongkum
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708607
งานที่รับบริการ :

 งานรับสมัครนักศึกษา
 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 งานบริการเคาท์เตอร์
 งานทุนอุดหนุนการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.งานรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.