Menu
RSS
A+ A A-

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 รอบ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
รอบที่ 3 (หลัง Admissions กลาง)

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศผลสอบภาคปกติ รอบพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (พิเศษ)

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

Read more...

เรียกตัวสำรอง ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (รอบ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภทเรียนดี) 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2557

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

Read more...

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready