Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 2/2562

-----------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้มีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลต่อกำหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษาที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 5-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น ส่งผลต่อการขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของนักศึกษาในภาพรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

-----------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้มีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลต่อกำหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษาที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 5-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น ส่งผลต่อการขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของนักศึกษาในภาพรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การมีสิทธิ์สอบปลายภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การมีสิทธิ์สอบปลายภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2562

----------------------

ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติมนั้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในสภาวการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเห็นสมควรออกประกาศ ดังนี้

1. นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามแนวทางที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยไม่นับเวลาเรียนที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์ในการกำหนดผู้มีสิทธิ์สอบ

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (นักศึกษาจองรายวิชาหรือทำเรื่องขอผ่อนผัน) แต่เข้าเรียนในระบบออนไลน์ มีคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนจากการสอบปลายภาคตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด ให้ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบการส่งเกรดออนไลน์ตามปกติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 1)

---------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โควตาเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) รอบรับตรงอิสระ ๑ ถึง ๓  และกำหนดให้มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-19) (ฉบับที่ ๕) โดยมหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม  ถึง ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งสถานการณ์ที่วิกฤตนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและอาจมีผลต่อกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกำหนดการเดิม ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกระบวนการ 

จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://admission.pbru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติการรายงานตัว (เอกสารแนบ ๑) และให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อ (เอกสารแนบ ๒) ดำเนินการรายงานตัวตามกำหนดการตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำภาคการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)

-----------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโคงตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม

--------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาเรียนดี และ โควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ไปแล้วนั้น  มีผู้สนใจสมัครและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม  บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลาในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2

 

หมายเหตุ  1.ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย เข้าไปพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

              2.ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในใบชำระเงินและกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง ในกรณีที่ชำระจากช่องต่าง ๆ สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ได้หลังจากวันชำระ 10 วันทำการ โดยถือหลักฐานการชำระเงินมายื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารงานคลังและทรัพย์สิน ในวันและเวลาทำการ (08.30-15.30 น.)

              3.หากท่านไม่ชำระเงินตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะคัดเลือกผู้สมัครในรอบต่อไปเข้าแทน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

--------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบประกาศ ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลาในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2

 

หมายเหตุ  1.ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย เข้าไปพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

              2.ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในใบชำระเงินและกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง ในกรณีที่ชำระจากช่องต่าง ๆ สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ได้หลังจากวันชำระ 10 วันทำการ โดยถือหลักฐานการชำระเงินมายื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารงานคลังและทรัพย์สิน ในวันและเวลาทำการ (08.30-15.30 น.)

              3.หากท่านไม่ชำระเงินตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะคัดเลือกผู้สมัครในรอบต่อไปเข้าแทน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

--------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 (ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.) หรือชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2563 (ในเวลา 08.30 - 000009.00 น.)

 

หมายเหตุ  1.ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส แล้วมีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบ (ในกรณีที่ระบบรับสมัครยังไม่เปลี่ยนสถานะ) ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น.
              2.ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ทันทีที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
              3.หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย  ทองคำ)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

-----------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตามเวลาและสถานที่ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย

 

หมายเหตุ  1.กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศ  ผู้สมัครสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น.
              2.หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย  ทองคำ)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ รับตรงอิสระ 2(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

-------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  บัดนี้ มีผลการคัดเลือกเพิ่มเติมจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2563 และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready