Menu
RSS
A+ A A-

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคนอกเวลา รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยภาคนอกเวลาปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

รับสมัครภาคนอกเวลา สาขาการแพทย์แผนไทย 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน วิชาหมวดศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับบางกลุ่มเรียนที่จำนวนนักศึกษาน้อย

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน วิชาหมวดศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับบางกลุ่มเรียนที่จำนวนนักศึกษาน้อย ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปตรวจสอบตารางเรียนใหม่และพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

ผลสอบคัดเลือก ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภททั่วไป) 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศสอบสัมภาษณ์ Admission 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
(ประเภทคัดเลือกจาก Admissions กลาง)
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ Admissions กลาง ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ Admissions  กลาง ประจำปี 2558

1. แต่งกายชุดนักเรียน หรือ นักศึกษา  

2. เตรียมใบแสดงผลการเรียน   และแฟ้มสะสมงาน  

3. รายงานตัวขอเข้าสัมภาษณ์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.00 น.  

4. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ จะแนะนำสถานที่สอบสัมภาษณ์ให้นะคะ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินดีต้อนรับผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน แล้วเจอกันนะคะ

 

 

Read more...

ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready