Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศ การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การเปิดสอนกลุ่มเรียนพิเศษวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)

------------------------------------

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาตกค้างได้เลือกเรียนรายวิชาเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์(4120101)เพิ่มเติม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปิดกลุ่มเรียนพิเศษ จำนวน 1 กลุ่มเรียน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเวลาราชการ

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทสอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อที่แนบ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามห้องสอบ ดังนี้

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่3/2557

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2558

 

 

สมัครได้ที่ http://register2.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(ประเภทข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(ประเภทข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก
ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

เรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready