Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”

การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบ ประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 2565 เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนำการบรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธาน กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร

การประชุมชี้แจงจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 -16:30 น.


ช่วงเช้า


ช่วงบ่าย

 

 

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการส่งเอกสาร PBRU QF

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการส่งเอกสาร PBRU QF ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำ QR code เพือให้อาจารย์/ประธานสาขา/เจ้าหน้าที่คณะ สามารถเข้าไปตรวจสอบการส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565  มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://reg.pbru.ac.th/register

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565  มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://reg.pbru.ac.th/register

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready