Menu
RSS
A+ A A-

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ 2 อาคารวิทยาภิรมย์

--------------------------------

 กรณีที่มารับด้วยตนเอง ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรติดรูปอื่นๆ ที่รับรองจากหน่วยงานราชการ
 กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมารับแทนตนเอง ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. ใบมอบฉันทะ (ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล เพื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน) สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2562_Proxy_form.pdf
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องเขียนแบบคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาทสามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2564_Financial_proxies_form.pdf และต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ได้เห็นชอบกำหนดการส่งผลการศึกษาและอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น กอปรกับในระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้มี (ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ซึ่งมีการรับสมัครตำแหน่งครูด้วยนั้น

ในการนี้เพื่อให้การอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทันตามกำหนดการสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอส่งรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มาพร้อมกันนี้   เพื่อให้ทางคณะได้วางแผนดำเนินการ  ในการนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อแจ้งให้นักศึกษารับทราบอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

กำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบการสอนพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อให้คณะและสาขาวิชาตลอดทั้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครสอบวิชาพื้นฐาน ทราบกำหนดการรับสมัครและการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2563  จึงขอส่งกำหนดการโดยสรุปมาพร้อมกันนี้ และขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้กับสาขาวิชาและนักศึกษาในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  พร้อมกันนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านระบบ Exit Exam System
ดาวน์โหลดประกาศ

การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงิน ค่าสมัครเท่านั้น หากวิชาใดมีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนหมดเขตรับสมัคร  ระบบจะปิดรับสมัครวิชานั้น โดยอัตโนมัติ  ผู้ที่จองวิชาสอบไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้ 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

1. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในอาคารสอบ
3. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่อาคารสอบ หากนักศึกษาคนใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าอาคารสอบและจะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ ทันที
4. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่อาคารสอบและห้องสอบทุกครั้ง
5. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละรายวิชา กรรมการกลางจะดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องสอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนดำเนินการสอบในวิชาถัดไป และยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบจนกว่าการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้น
6. ช่วงระหว่างรอเข้าสอบ ให้นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

Read more...

รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ในวันพุธที่ 6 และ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้  

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) อย่างละเอียด

ดาวน์โหลดประกาศ

 แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้  

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ใหม่ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ดาวน์โหลดประกาศ

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 

Read more...

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam)
ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การป้องกัน ชะลอ หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและมีโอกาสในการสอบบรรจุหรือสมัครเข้าทำงานได้ตามกำหนดเวลา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบรวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)  ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

Read more...

เลื่อนกำหนดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

-------------------------

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันเปิดการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ในการนี้จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดกำหนดการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จากวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ Exit Exam System(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ผ่านระบบ Exit Exam System
(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป)

การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงิน ค่าสมัครเท่านั้น หากวิชาใดมีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนหมดเขตรับสมัคร  ระบบจะปิดรับสมัครวิชานั้น โดยอัตโนมัติ  ผู้ที่จองวิชาสอบไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้ 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

1. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในอาคารสอบ
3. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่อาคารสอบ หากนักศึกษาคนใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าอาคารสอบและจะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ ทันที
4. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่อาคารสอบและห้องสอบทุกครั้ง
5. เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละรายวิชา กรรมการกลางจะดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องสอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนดำเนินการสอบในวิชาถัดไป และยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบจนกว่าการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้น
6. ช่วงระหว่างรอเข้าสอบ ให้นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

Read more...

ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://mis.pbru.ac.th/register

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready