×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572

Menu
RSS
A+ A A-

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย

ประชาสัมพันธ์ การทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไทย (Reprofiling Thai Higher Education)

มองประเทศไทยในอนาคต วางธรรมาภิบาลและระบบจัดการในมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2558
-----------------------------------
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามท้ายประกาศฉบับนี้ โดยโรงเรียนได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

Read more...

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 และ ครั้งที่ 41

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ความหมาย
    ตราสัญญาลักษณ์ มีรูปทรงและลักษณะ คล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิ่งก้านใบ  4 สี คือ     
       สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       สีชมพู    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    โดยมีฐานเป็นเกลียวคลื่นทะเล หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันระหว่าง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
    หมายเลข  ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41

Read more...

กำหนดการเข้าร่วมประชุม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนภัยพิบัติและจิตสาธารณะ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมในภาคการศึกษาที่ 2/2557

Read more...

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

---------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันที่ตรงกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติในช่วงเวลา 8.30 - 12.30 น. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าวและจัดทำประกาศกำหนดการใหม่ ดังนี้

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมข้าราชการและบุคลากร งดการเรียนการสอน
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น. ชดเชยตารางเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดตามประกาศแนบนี้

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Read more...

ประกาศ การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

----------------------------------

ตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ.2543 ข้อ 5 กำหนดว่านักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้น จะต้องผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดและสอบผ่านวิชาพื้นฐานอย่างน้อย 3 รายวิชา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7 แห่งระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read more...

ผลการทดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่สองเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการสำเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จัดทดสอบภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่  ด้านคำศัพท์ จำนวน 25 ข้อ ด้านบทสนทนา จำนวน 25 ข้อ ด้านไวยากรณ์ จำนวน 25 ข้อ และด้านการอ่าน จำนวน 25 ข้อ  รวมทั้งหมด 100 ข้อ รวม 100 คะแนน  ทดสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการสอบดังนี้

Read more...

แนวปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 2/2557

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2552 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready