Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558
เพิ่มเติม 

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Read more...

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ส่งใบลงทะเบียนนักศึกษาทุน 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

*** หลักฐาน/อุปกรณ์ที่ในการใช้เข้าสอบ ***

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ปากกา

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบให้ตรงเวลา

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู”ปีการศึกษา 1/2558
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สมัครได้ตั้งแต่ 3 -30 มิถุนายน 2558เวลา 09.00-15.00 น.
(ค่าสมัคร 500 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://goo.gl/2MeCAK
หรือ
http://edu.pbru.ac.th/

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready