Menu
RSS
A+ A A-

สอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

แนวปฏิบัติ การลงทะเบียนกรณีพิเศษ 2/2559

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

- วิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 1 รอข้อมูลจากสาขา/สอบถามข้อมูลที่สาขาวิชา
- วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 คลิกที่นี่
- วิชาภาษาไทย รอบที่ 1 อบรมห้อง 2323(ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี)

 

Read more...

ลงทะเบียน 2/2559 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน และการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษากองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read more...

รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา(สำหรับนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้ารับทุนอุดหนุนประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560

 

  • ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
Read more...

เลื่อนกำหนดการเปิดเทอม 2/2559 (ภาคนอกเวลา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready