Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2558

Read more...

ส่งใบลงทะเบียนนักศึกษาทุน 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

รายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ต้องเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

*** หลักฐาน/อุปกรณ์ที่ในการใช้เข้าสอบ ***

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ปากกา

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบให้ตรงเวลา

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...

โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู”ปีการศึกษา 1/2558
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สมัครได้ตั้งแต่ 3 -30 มิถุนายน 2558เวลา 09.00-15.00 น.
(ค่าสมัคร 500 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://goo.gl/2MeCAK
หรือ
http://edu.pbru.ac.th/

 

Read more...

เตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมโครงการหลักการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ กพ.

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าในในการสอบ กพ.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 ในวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558

สนใจสมัครได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 032-708615 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2558

**************ไม่เสียค่าใช้จ่าย**************

Read more...

โครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้สอบเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าที่สนใจ เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในครั้งนี้
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอทุน กรอ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับบายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready