×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โดยจะจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 และ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ดังนี้

สอบ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
วัน เดือน ปี เวลา วัน เดือน ปี เวลา
วิชาภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

13.00-15.00 น. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

13.00-15.00 น.
วิชาคอมพิวเตอร์ 15.10-17.10 น. 15.10-17.10 น.

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วิชา/รอบ

รอบที่ 1
(21-25 พฤษภาคม 2561)

รอบที่ 2
(28, 30-31 พฤษภาคม, 1-2 มิถุนายน 2561)

ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ ห้อง 423 ห้อง 423
ภาษาไทย ห้อง 2372 ห้อง 2372

 

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561

---------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกียวข้องนั้น  เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและเป็นการให้เกียรติแก่สถาบัน จึงกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาเมื่อมาขอรับบริการในวันจันทร์-ศุกร์ นักศึกษาภาคนอกเวลาและภาคปกติที่มาขอรับบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่ราชการ ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านประกาศ

Read more...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน

คู่มือการสมัคร

Read more...

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2560

(18-22 ธันวาคม 2560)
-ภาษาอังกฤษ รายชื่อผู้เข้าอบรม
-คอมพิวเตอร์ รายชื่อผู้เข้าอบรม
-คณิตศาสตร์ รายชื่อผู้อบรมแยกตามห้อง
  - ห้องที่ 1 
  - ห้องที่ 2
-ภาษาไทย อบรมห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องร่มฉัตรบารมี)

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2559

แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready