Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 และ ครั้งที่ 41

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ความหมาย
    ตราสัญญาลักษณ์ มีรูปทรงและลักษณะ คล้ายลูกตาลโตนด สอดประสานกันด้วยกิ่งก้านใบ  4 สี คือ     
       สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
       สีเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       สีชมพู    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
       สีน้ำเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    โดยมีฐานเป็นเกลียวคลื่นทะเล หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวกันระหว่าง
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
    หมายเลข  ๔๑ หมายถึง ครั้งที่จัดการแข่งกีฬาและทักษะวิชาการครั้งที่ 41

กำหนดการเข้าร่วมประชุม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนภัยพิบัติและจิตสาธารณะ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมประชุมในภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประกาศ เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 18 มกราคม 2558 ได้ขึ้นบัญชีสำรองรายชื่อผู้สอบผ่านไว้นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ขึ้นสำรองเข้ารายงานตัว และชำระค่าบำรุงการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready