ผู้รับผิดชอบโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและวิชาการ

ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าสำนักงาน คุณนิภา ไพโรจน์จิรากาล 087-0485569 peenipha@hotmail.com
เลขานุการ คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี 081-4487282 supawan.yui@gmail.com
ประมวลผล คุณไพลิน ฤทธิเดช 085-8297684 scaat_oil@hotmail.com

เพิ่มหัวข้อคำถาม
หมายเลข หัวข้อคำถาม A/R ชื่อผู้ตั้งคำถาม วันที่ตั้งคำถาม
#1 ยินดีตอนรับ 0/454 สำนักส่งเสริมฯ 11-11-2014 04:11:41
สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ