ผลการแข่งขัน
รหัส กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ แข่งขัน
221 ทักษะด้านภาษาไทย  การคัดลายมือ
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 129 คณะมนุษยฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
222 ทักษะด้านภาษาไทย  การคัดลายมือ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 129 คณะมนุษยฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ 086-6953099
223 ทักษะด้านภาษาไทย  การเขียนเรียงความ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 119 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 085-8241252
224 ทักษะด้านภาษาจีน  การเล่านิทานภาษาจีน
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 15.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ โทร. 083-7740274
2. อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ โทร. 097-9249859
3. อาจารย์ธนัชพร นามวัฒน์ โทร. 083-0961986
225 ทักษะด้านภาษาจีน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 11.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย โทร. 089-8036360
2. อาจารย์มลธนัตถ์ สินทร โทร. 087-6566767
226 ทักษะด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล
16 กุมภาพันธ์ 2558 08.30 - 16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์สินีนาฏ วงศ์สว่างศิริ 084-1103448
ผศ.จินตนา เกสรบัวขาว
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
227 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ
17 กุมภาพันธ์ 2558 08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ โทร. 081-0165935
2. อาจารย์จันทรา ธนีเพียร โทร. 081-6176044
228 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  การอ่านข่าวในพระราชสำนัก
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ โทร. 086-8836878
2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย โทร. 081-7772878
3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน โทร. 082-8177995
229 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  การจัดรายการวิทยุ
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ โทร. 086-8836878
2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย โทร. 081-7772878
3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน โทร. 082-8177995
230 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ โทร. 081-6989142
2. อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม โทร. -
231 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 332 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์จีรนันท์ ครองสินชัย โทร. 081-5805119
2. อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ โทร. 086-8024520
232 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
17 กุมภาพันธ์ 2558 08.30 - 14.00 น. ห้อง 313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์นันทิรา ธีระนันทกุล โทร. 080-9863590
2. อาจารย์ปราโมทย์ ตงฉิน โทร. 094-4837135
3. จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาน โทร. 086-9050683
233 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 311 คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร โทร. 081-3789545
2. อาจารย์อนุชาติ บุญมาก โทร. 085-8311322
234 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 14.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม โทร. 086-8147722
2. อาจารย์สุกุมา อ่วมเจริญ โทร. 085-8440510
235 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การนำเสนอ Microsoft office power point 2010
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
236 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2010
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
3. อาจารย์กรกรต เจริญผล โทรศัพท์ 081-8528301
4. อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล โทรศัพท์ 085-1357405
237 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
3. อาจารย์กรกรต เจริญผล โทรศัพท์ 081-8528301
4. อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล โทรศัพท์ 085-1357405
238 ทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร  การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน :ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล 083-278-5678
239 ทักษะด้านสาธารณสุข  การออกกำลังกายเชิงประยุกต์
16 กุมภาพันธ์ 2558 8.30 - 12.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์กุลวดี เข่งวา โทร. 089-2604388
2. อาจารย์โสตถิมา ไกรเกตุ โทร. 085-8052091
3. อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน โทร. 081-9399115

ลำดับ 21 ถึง 39 จากทั้งหมด 39
 

 

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 “ตาลโตนดเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6 ธ.ค.2557)

หมายเหตุ พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 น.
             ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


ผู้ประสานงานกลาง  :

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ โทร. 080-5854114 Email  ng_pannee@yahoo.co.th
หัวหน้าสำนักงาน คุณนิภา ไพโรจน์จิรกาล โทร. 087-0485569 Email  peenipha@hotmail.com
คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี โทร. 081-4487282 Email  supawan.yui@gmail.com
คุณจีรนุช ปิ่มเปี่ยม โทร. 080-0445147 Email  Ja_cheeranut@hotmail.com
คุณไพลิน ฤทธิเดช โทร.085-8297684 Email scaat_oil@hotmail.com
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 032-493279 โทรสาร 032-493279

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ