ผลการแข่งขัน
รหัส กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ แข่งขัน
201 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม 081-8535810
202 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1821
ผู้ประสานงาน :อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี 081-2078334
203 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ 081-5266044
204 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Story Telling (การเล่าเรื่อง)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 085-8366567
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 085-9600491
Ajarn Mrs. Megan Ankers -
205 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Quiz Contest (ตอบคำถาม)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 085-8366567
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 085-9600491
Ajarn Mr. Willims Booth -
206 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Public Speech (การพูดในที่สาธารณะ)
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พิศาล ปานแก้ว โทร. 085-8366567
อาจารย์ ศุภมาส เกตุเต็ม โทร. 085-9600491
Ajarn Mr. James Ankers โทร. -
Ajarn Mr. Eddie Jackson โทร. -
207 ทักษะด้านสังคมศึกษา  การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียน
16 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้อง 129 (ห้องบัณฑิตศึกษา 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม 083-9167997
208 ทักษะด้านสังคมศึกษา  การประกวดมารยาทไทย
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7
ผู้ประสานงาน :อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-857-8254
อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 087-324-2972
209 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.30 น. ห้อง 129 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ขวัญสุมา แฉ่งฉายา โทร. 083-0645637
2. อาจารย์ดารณี ทิพย์ปลูก โทร. 089-2625335
3. อาจารย์วรรณีศา สีฟ้า โทร. 087-0701437
210 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้อง 128 (ห้องบัณฑิตศึกษา 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์พิเชษฐ์ พิณทอง โทร. 089-0330944
2. อาจารย์วีระชาติ ยงสวัสดิ์ โทร. 099-2926154
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล โทร. 089-2425763
211 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การตอบปัญหาด้านนิติศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ โทร. 089-0194280
2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊ โทร. 089-1136737
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง โทร. 081-3154991
212 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การจัดโต๊ะอาหาร
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 5
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 081-4254318
2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช 088-4177787
3. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ 086-5089521
213 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การผสมเครื่องดื่มประเภท Standard Classic
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 3
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ โทร. 086-5089521
2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช โทร. 088-4177787
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง โทร. 081-4254318
214 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair bar
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 3
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช โทร. 088-4177787
2. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ โทร. 086-5089521
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง โทร. 081-4254318
215 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612
ผู้ประสานงาน :1. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 089-6782688
2. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว โทร. 089-7155600
3. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 086-6089086
216 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612
ผู้ประสานงาน :1. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 089-6782688
2. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว โทร. 089-7155600
3. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 086-6089086
217 ทักษะด้านภาษาไทย  การกล่าวสุนทรพจน์
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
218 ทักษะด้านภาษาไทย  การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค์ 089-9198495
219 ทักษะด้านภาษาไทย  การขับเสภาไทย
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
220 ทักษะด้านภาษาไทย  การอ่านร้อยแก้ว
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926

ลำดับ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39
 

 

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 “ตาลโตนดเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (6 ธ.ค.2557)

หมายเหตุ พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 น.
             ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


ผู้ประสานงานกลาง  :

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ โทร. 080-5854114 Email  ng_pannee@yahoo.co.th
หัวหน้าสำนักงาน คุณนิภา ไพโรจน์จิรกาล โทร. 087-0485569 Email  peenipha@hotmail.com
คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี โทร. 081-4487282 Email  supawan.yui@gmail.com
คุณจีรนุช ปิ่มเปี่ยม โทร. 080-0445147 Email  Ja_cheeranut@hotmail.com
คุณไพลิน ฤทธิเดช โทร.085-8297684 Email scaat_oil@hotmail.com
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 032-493279 โทรสาร 032-493279

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ