สรุปจำนวนผู้แข่งขันทักษะวิชาการ

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม มรภ.เพชรบุรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.นครปฐม มรภ.กาญจนบุรี จำนวนรวม
201 การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 2 2 2 2 8
202 การจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย 10 10 10 10 40
203 การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก 10 10 10 10 40
204 Story Telling (การเล่าเรื่อง) 2 2 2 2 8
205 Quiz Contest (ตอบคำถาม) 2 3 3 3 11
206 Public Speech (การพูดในที่สาธารณะ) 2 2 4 2 10
207 การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียน 9 9 12 9 39
208 การประกวดมารยาทไทย 6 4 6 6 22
209 การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง 2 1 3 1 7
210 การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 6 4 9 3 22
211 การตอบปัญหาด้านนิติศาสตร์ 6 6 6 7 25
212 การจัดโต๊ะอาหาร 6 6 8 9 29
213 การผสมเครื่องดื่มประเภท Standard Classic 4 4 5 4 17
214 การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair bar 4 4 6 4 18
215 การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์ 5 5 5 5 20
216 การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน 9 6 6 9 30
217 การกล่าวสุนทรพจน์ 1 1 1 1 4
218 การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 1 0 1 1 3
219 การขับเสภาไทย 1 1 1 1 4
220 การอ่านร้อยแก้ว 1 1 2 1 5
221 การคัดลายมือ 2 2 2 2 8
222 การคัดลายมือ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 1 0 1 1 3
223 การเขียนเรียงความ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล) 1 0 1 1 3
224 การเล่านิทานภาษาจีน 6 6 4 12 28
225 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 4 4 4 4 16
226 การสืบค้นข้อมูล 4 4 6 4 18
227 การเขียนแผนธุรกิจ 5 5 5 4 19
228 การอ่านข่าวในพระราชสำนัก 2 2 2 2 8
229 การจัดรายการวิทยุ 4 5 6 3 18
230 การเขียนโปรแกรม 4 4 6 4 18
231 การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ 4 4 6 4 18
232 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation) 6 6 9 6 27
233 การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6 6 3 8 23
234 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 4 4 6 4 18
235 การนำเสนอ Microsoft office power point 2010 2 2 2 2 8
236 การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2010 2 2 2 3 9
237 การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010 2 2 2 2 8
238 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 3 3 3 5 14
239 การออกกำลังกายเชิงประยุกต์ 18 13 28 0 59
  รวม 169 155 200 161 685

  Records 1 to 39 of 39

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ