ผลการแข่งขัน
รหัส กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ แข่งขัน ผลการแข่งขัน
201 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม 081-8535810
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววราภรณ์ ใจรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวยุวดี ชมภูวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจิรจิยา สินสมรส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวพรรณนลิน สุวรรณนิกขะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
202 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 1821
ผู้ประสานงาน :อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี 081-2078334
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง ทีม 1 
203 ทักษะด้านการศึกษาปฐมวัย  การแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็ก
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ 081-5266044
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 
204 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Story Telling (การเล่าเรื่อง)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 085-8366567
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 085-9600491
Ajarn Mrs. Megan Ankers -
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภันตรี อังศุโชติ มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศิรดา แจ่มศรี มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสิริบุญ คุ้มโนนชัย มรภ.นครปฐม และ นายตฤณชาติ อุทัยรัตน์ มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
205 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Quiz Contest (ตอบคำถาม)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พิศาล ปานแก้ว 085-8366567
อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม 085-9600491
Ajarn Mr. Willims Booth -
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
206 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  Public Speech (การพูดในที่สาธารณะ)
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 2
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พิศาล ปานแก้ว โทร. 085-8366567
อาจารย์ ศุภมาส เกตุเต็ม โทร. 085-9600491
Ajarn Mr. James Ankers โทร. -
Ajarn Mr. Eddie Jackson โทร. -
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ มนตพฤกษา มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวดี บุญชู มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และ นางสาวธนัญญา ธนวรรณ มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
207 ทักษะด้านสังคมศึกษา  การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม และอาเซียน
16 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้อง 129 (ห้องบัณฑิตศึกษา 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม 083-9167997
 • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม มรภ.นครปฐม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม มรภ.นครปฐม 2 และ ทีม มรภ.นครปฐม 3 
208 ทักษะด้านสังคมศึกษา  การประกวดมารยาทไทย
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7
ผู้ประสานงาน :อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-857-8254
อาจารย์ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 087-324-2972
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีม 1 
209 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมือง
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.30 น. ห้อง 129 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ขวัญสุมา แฉ่งฉายา โทร. 083-0645637
2. อาจารย์ดารณี ทิพย์ปลูก โทร. 089-2625335
3. อาจารย์วรรณีศา สีฟ้า โทร. 087-0701437
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
210 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้อง 128 (ห้องบัณฑิตศึกษา 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์พิเชษฐ์ พิณทอง โทร. 089-0330944
2. อาจารย์วีระชาติ ยงสวัสดิ์ โทร. 099-2926154
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล โทร. 089-2425763
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
211 ทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์   การตอบปัญหาด้านนิติศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์ภาษา 3
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ โทร. 089-0194280
2. อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊ โทร. 089-1136737
3. อาจารย์พงษ์ลดา ทั่งทอง โทร. 081-3154991
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มรภ.นครปฐม ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี ทีม 2 
212 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การจัดโต๊ะอาหาร
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 5
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง 081-4254318
2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช 088-4177787
3. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ 086-5089521
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 3 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 4 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 6 
213 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การผสมเครื่องดื่มประเภท Standard Classic
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 3
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ โทร. 086-5089521
2. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช โทร. 088-4177787
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง โทร. 081-4254318
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
214 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair bar
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. อาคารเอนกประสงค์ 3
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรรณวณัช นงนุช โทร. 088-4177787
2. อาจารย์พรพิมล โหจันทร์ โทร. 086-5089521
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง โทร. 081-4254318
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
215 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การปฏิบัติการทักษะมัคคุเทศก์
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612
ผู้ประสานงาน :1. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 089-6782688
2. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว โทร. 089-7155600
3. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 086-6089086
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววริษา มุกดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอรชพร คงหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมนฤดี สานุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุทินา ปะนะรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
216 ทักษะด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว   การตอบคำถามการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้อง 612
ผู้ประสานงาน :1. ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ โทร. 089-6782688
2. อาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว โทร. 089-7155600
3. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 086-6089086
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
217 ทักษะด้านภาษาไทย  การกล่าวสุนทรพจน์
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรพีพรรณ อู่อรุณ มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรณิภา เทียนไธสง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสิริประภา อินทคง มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาววนิชยา เหยี่ยวประยูร มรภ.เพชรบุรี 
218 ทักษะด้านภาษาไทย  การกล่าวสุนทรพจน์ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงค์ 089-9198495
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิรภัทธ Ain Jing Zhu มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Miss Wu Jiamin มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Miss SONG QINYI มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
219 ทักษะด้านภาษาไทย  การขับเสภาไทย
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
220 ทักษะด้านภาษาไทย  การอ่านร้อยแก้ว
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 119 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
221 ทักษะด้านภาษาไทย  การคัดลายมือ
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 129 คณะมนุษยฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ 085-1626687
อาจารย์ศิวาพร พิรอด 081-9418006
อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 083-0599002
อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์ 081-0537926
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิภาพร ขำเชย มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนริศรา เสียงเล็ก มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายศุภกิจ มาลัย มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายเมธี อายุยืน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายเจนณรงค์ ระม้ายศรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายศรายุธ พูนประเสริฐ มรภ.เพชรบุรี
  นางสาวพรทิพย์ เกิดอยู่ มรภ.กาญจนบุรี
  นางสาวนุชนาถ จันทร์ดี มรภ.นครปฐม  
222 ทักษะด้านภาษาไทย  การคัดลายมือ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม 129 คณะมนุษยฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ 086-6953099
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นายดนัยวัฒนา FU XIAO มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Miss Wu Xuan มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Miss TAO XUANYI มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
223 ทักษะด้านภาษาไทย  การเขียนเรียงความ (เฉพาะ นศ.จีน ไม่นับเหรียญรางวัล)
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 14.30 น. ห้องประชุม 119 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้ประสานงาน :อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว 085-8241252
 • ชนะเลิศ ได้แก่ Miss XIE JIN LING มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Miss Huang Yaoshi มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจันทร์ทอแสง (YANG YU)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
224 ทักษะด้านภาษาจีน  การเล่านิทานภาษาจีน
16 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 15.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ โทร. 083-7740274
2. อาจารย์กมลทิพย์ รักเกียรติยศ โทร. 097-9249859
3. อาจารย์ธนัชพร นามวัฒน์ โทร. 083-0961986
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 2 
225 ทักษะด้านภาษาจีน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 11.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย โทร. 089-8036360
2. อาจารย์มลธนัตถ์ สินทร โทร. 087-6566767
 • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
226 ทักษะด้านวิชาสารสนเทศศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล
16 กุมภาพันธ์ 2558 08.30 - 16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน :อาจารย์สินีนาฏ วงศ์สว่างศิริ 084-1103448
ผศ.จินตนา เกสรบัวขาว
อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
 • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพชรบุรี 1 มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมนครปฐม 1 มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมนครปฐม 2 มรภ.นครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมจอมบึง 2 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และ ทีมเพชรบุรี 2 มรภ.เพชรบุรี 
227 ทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ
17 กุมภาพันธ์ 2558 08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ โทร. 081-0165935
2. อาจารย์จันทรา ธนีเพียร โทร. 081-6176044
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
228 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  การอ่านข่าวในพระราชสำนัก
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ โทร. 086-8836878
2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย โทร. 081-7772878
3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน โทร. 082-8177995
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
229 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  การจัดรายการวิทยุ
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ โทร. 086-8836878
2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย โทร. 081-7772878
3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน โทร. 082-8177995
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
230 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ โทร. 081-6989142
2. อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม โทร. -
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
231 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 332 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์จีรนันท์ ครองสินชัย โทร. 081-5805119
2. อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ โทร. 086-8024520
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
232 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
17 กุมภาพันธ์ 2558 08.30 - 14.00 น. ห้อง 313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์นันทิรา ธีระนันทกุล โทร. 080-9863590
2. อาจารย์ปราโมทย์ ตงฉิน โทร. 094-4837135
3. จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาน โทร. 086-9050683
 • ชนะเลิศ ได้แก่ - (คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์) 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ทีม 1
  มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ทีม 1
  มหาวิทยาลัยนครปฐม ทีม 1
  มหาวิทยาลัยนครปฐม ทีม 2
  มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ทีม 2
  มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี ทีม 2 
233 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้อง 311 คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร โทร. 081-3789545
2. อาจารย์อนุชาติ บุญมาก โทร. 085-8311322
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีม 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีม 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
234 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
17 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 14.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม โทร. 086-8147722
2. อาจารย์สุกุมา อ่วมเจริญ โทร. 085-8440510
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
235 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การนำเสนอ Microsoft office power point 2010
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสร้อยสุวรรณ พานิชเจริญ มรภ.เพชรบุรี
  นางสาวลักษิกา โพธิ์อิ่ม มรภ.เพชรบุรี
  นางสาวสุทิศา แจ้งขันธ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายชัชชัย หอมฟุ้ง มรภ.นครปฐม
  นางสาวภาษร ทองประดิษฐ มรภ.นครปฐม
  นางสาวอจัฉรา ศรีสุข มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุวรรณี ผลเติม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายมนัส ใจสุขใส มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ - 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
236 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2010
17 กุมภาพันธ์ 2558 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
3. อาจารย์กรกรต เจริญผล โทรศัพท์ 081-8528301
4. อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล โทรศัพท์ 085-1357405
 • ชนะเลิศ ได้แก่ จักรกฤษณ์ ฟักเถื่อน มรภ.เพชรบุรี และ นางสาวภาวิณี ชาญเชิงค้า มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกิติชัย อรมัย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  จันทนา สมกำลัง มรภ.เพชรบุรี
  นายสุรเชษ ทัดแก้ว มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ อุ่มเอิบ มรภ.นครปฐม
  นางสาวลลิตพรรณ ขันทองดี มรภ.นครปฐม
  นายรักชล สมรูป มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
237 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010
17 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
3. อาจารย์กรกรต เจริญผล โทรศัพท์ 081-8528301
4. อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล โทรศัพท์ 085-1357405
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยวัฒน์ บัวเรือง มรภ.นครปฐม
  วิลาวรรณ จันทร์วงศ์ มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัตนวลี บุญพรหม มรภ.นครปฐม
  นายศุภพล คงน้อย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายณภัทร์ จงรักษ์ มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิติกานต์ แซ่จันทร์ มรภ.กาญจนบุรี
  นางสาวกมลชนก แดงทอง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายชวรินทรณ์ รัตนพันธ์ 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
238 ทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร  การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์
16 กุมภาพันธ์ 2558 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน :ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล 083-278-5678
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 
239 ทักษะด้านสาธารณสุข  การออกกำลังกายเชิงประยุกต์
16 กุมภาพันธ์ 2558 8.30 - 12.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
ผู้ประสานงาน :1. อาจารย์กุลวดี เข่งวา โทร. 089-2604388
2. อาจารย์โสตถิมา ไกรเกตุ โทร. 085-8052091
3. อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน โทร. 081-9399115
 • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สาสุขจอมบึง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Public Health Stardance จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม One Way Stardance จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม PH Boxing crazy dance Stardance จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลำดับ 1 ถึง 39 จากทั้งหมด 39
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ