รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 239 ทักษะด้านสาธารณสุข  การออกกำลังกายเชิงประยุกต์
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 8.30 - 12.00 น. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์กุลวดี เข่งวา โทร. 089-2604388
2. อาจารย์โสตถิมา ไกรเกตุ โทร. 085-8052091
3. อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน โทร. 081-9399115
คณะกรรมการ
1. นางสาวภูษฌิศา งอยภูธรภวัต ครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ  PrintIDCard
2. นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  PrintIDCard
3. ผศ.เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 574276116 นางสาวธิดาพร ดำรงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574276129 นางสาวลำยอง ทองพรม (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574276201 นางสาวกนกพร ทับทิมทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574276218 นางสาวนาตยา จันทร์กระจ่าง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574276228 นางสาวรัตติกร บวรเวศ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 574276253 นายรุ่งอรุณ งดงาม (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 574276112 นางสาวชไมพร ถานทนิโย (ตัวสำรอง) PrintIDCard
8. 574276149 นายชัยวัฒน์ กาทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 574276205 นางสาวกัลยาณี เดชนพคุณ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
10. 574276249 นายคมสัน ศรีนวล (ตัวสำรอง) PrintIDCard
11. 574276102 นางสาวกนกพร อินทราพงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
12. 574276127 นางสาวรวิสรา จุฬามณี (ตัวสำรอง) PrintIDCard
13. 574276241 นางสาวสโรชา เลิศประเสริฐ (ตัวจริง) PrintIDCard
14. 574276237 นางสาวสายทิพย์ รังสิตพงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
15. 574276239 นางสาวสุทธิดา รบชนะ (ตัวจริง) PrintIDCard
16. 574276240 นางสาวสุภาวิณี ประทุมเทือง (ตัวสำรอง) PrintIDCard
17. 574276221 ประกายแสง กำไลแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
18. 574276246 นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ศิริ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจาย์บวรจิต เมธาฤทธิ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554253120 นางสาวมาริสา อรบุตร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554253113 นางสาวนัยนา รัตนวงศ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554253097 นางสาววัศยา บัวมิ่ง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554253008 นายเกรียรติศักดิ์ กองแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554253083 นายเอกชัย สังข์ภิรมย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554253048 นางสาวนภาพร ประเสริฐ (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 554253066 นางสาวอัจฉรา เพียภักดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 554253065 นางสาวพิลัยวรรณ การบุญ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 554253061 นางสาวทิพย์วิมล ดีสี (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 554253053 นางสาววิไลวรรณ อินทะนาม (ตัวจริง) PrintIDCard
11. 564253078 นายอมรเทพ หมื่นอินทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
12. 564253087 นายพศิน นิบุญกิจ (ตัวจริง) PrintIDCard
13. 564253117 นายอิทธิวัตร ดอกแค (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์ณิภารัตน์ บุลกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสาวบารมี ชูชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 574263138 นายสุทธิชัย ทองเกียรติ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574263110 นายณัฐวัฒน์ ยุติมิตร (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574263178 นางสาวมิมิเอ - (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554263257 นางสาวพนิดา มะโน (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554263220 นางสาวปณาลี เวียงกนกพันธุ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554263234 นางสาววราพร กระเช้าเพชร (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 554263237 นางสาววาสนา วรรณสุด (ตัวจริง) PrintIDCard
8. 554263247 นางสาวสุรีวรรณ บ่อคำ (ตัวจริง) PrintIDCard
9. 554263239 นางสาวศศิธร บุญรอด (ตัวจริง) PrintIDCard
10. 554263232 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วสุคนธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
11. 574263112 นางสาวธนสณฑ์ ขุนวิไชย (ตัวสำรอง) PrintIDCard
12. 574263197 นายสมพงษ์ วิสุวงษ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
13. 554263216 นางสาววรรณิดา จันทร์หลวง (ตัวจริง) PrintIDCard
14. 554263249 นางสาวเสาวรส พัวพลเทพ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
15. 554263260 นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นประทุม (ตัวจริง) PrintIDCard
16. 554263203 นางสาวกัญญา นาคบุญมา (ตัวสำรอง) PrintIDCard
17. 564263118 นางสาวณัฐวรรณ ผ่องสวัสดิ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
18. 564263130 นางสาวประภาพร สิงโท (ตัวจริง) PrintIDCard
19. 564263137 นางสาวพิมพ์ชนก ไกรทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
20. 574263130 นางสาววริษา กระเครือ (ตัวจริง) PrintIDCard
21. 574263103 นางสาวขวัญฤดี โพธิ์ทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
22. 574263196 นางสาวนุจรินทร์ มีใจดี (ตัวจริง) PrintIDCard
23. 574263199 นางสาวพิมพ์ชนก ภู่เอียม (ตัวจริง) PrintIDCard
24. 554263259 นางสาวอานิสรา ราชวัตร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
25. 5742631102 นางสาวกรรณิการ์ แก้วสมบูรณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
26. 574263104 นางสาวจินตนา ทรัพย์อำนวย (ตัวจริง) PrintIDCard
27. 574263111 นายภาณุพงศ์ เชื้อฉ่ำหลวง (ตัวจริง) PrintIDCard
28. 574263116 นางศุวิตรี ลีวละลอก (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์วจินี อารีรอบ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์ไพโรจน์ โจลัตสาห์กุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

-

-

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สาสุขจอมบึง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Public Health Stardance จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม One Way Stardance จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม PH Boxing crazy dance Stardance จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ