รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 238 ทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร  การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์
วัน/เวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน : ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล 083-278-5678
คณะกรรมการ
1. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. ดร.จินดารัตน์ โตกมลธรรม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
3. ดร.จิราพร  ทัดพินิจ ข้าราชบำนาญ  PrintIDCard
4. ดร.ชนกภัทร  ผดุงอรรถ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
5. ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ม.ราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544271012 นส.สมัสชา  ผ่องดี (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544271007 นส. รัตนาภรณ์ ทองแท่ง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544271006 นส. ปรียาภรณ์ ดอกรัก (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.สุภัทรา  กล่ำสกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 5642490XX นางสาวพิชญวดี วัธยา (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554249019 นางสาวนิภาภัทร สมบัวชื่น (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554249005 นางสาวนฤมล วรรณา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์ ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554270156 นางสาวสุพรรษา ปานะวงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554270164 นางสาวสรวงสุดา ทองศิลป์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554270127 นางสาวบาจารีย์ ศรีเจริญ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์สุธรรมา พิสุทธิโสภณ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55123080107 นางสาววรรศิริ เรืองศรี (ตัวสำรอง) PrintIDCard
2. 55123080109 นางสาวสุขปรียา โชคบุญประสงค์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55123080104 นางสาวศศิธร บุญงาม (ตัวสำรอง) PrintIDCard
4. 55123080103 นางสาวรัศมี จันทร์สว่าง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 55123080102 นางสาวหทัยรัตน์ ศุภการ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. นางสาวสุวิมล กะตากูล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสาวณัฐณิชา ทวีแสง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
3. นางสาวปิ่นธิดา ณ ไธสง ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ