รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 237 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การใช้งาน Microsoft Office Excel 2010
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
3. อาจารย์กรกรต เจริญผล โทรศัพท์ 081-8528301
4. อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล โทรศัพท์ 085-1357405
คณะกรรมการ
1. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
2. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
3. อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554435119 วิลาวรรณ จันทร์วงศ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554435206 ชวรินทรณ์ รัตนพันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 574323058 นายศุภพล คงน้อย (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574323002 นางสาวกมลชนก แดงทอง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564480236 นางสาวรัตนวลี บุญพรหม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564480409 นายไชยวัฒน์ บัวเรือง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์มาลินี นาคใหญ่ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.ดร.เดช ธรรมศิริ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55124090216 นายณภัทร์ จงรักษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56124090317 นางสาวฐิติกานต์ แซ่จันทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.นิรุตต์ จรเจริญ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.มาลินี คำเครือ ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยวัฒน์ บัวเรือง มรภ.นครปฐม
  วิลาวรรณ จันทร์วงศ์ มรภ.เพชรบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัตนวลี บุญพรหม มรภ.นครปฐม
  นายศุภพล คงน้อย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายณภัทร์ จงรักษ์ มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิติกานต์ แซ่จันทร์ มรภ.กาญจนบุรี
  นางสาวกมลชนก แดงทอง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายชวรินทรณ์ รัตนพันธ์ 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ