รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 236 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Office word 2010
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
3. อาจารย์กรกรต เจริญผล โทรศัพท์ 081-8528301
4. อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล โทรศัพท์ 085-1357405
คณะกรรมการ
1. อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544435080 จักรกฤษณ์ ฟักเถื่อน (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544435053 จันทนา สมกำลัง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554323036 นายกิติชัย อรมัย (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554323025 นางสาวภาวิณี ชาญเชิงค้า (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564480341 นางสาววิไลวรรณ อุ่มเอิบ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564480337 นางสาวลลิตพรรณ ขันทองดี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์กสมล ชนะสุุข ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 56124090106 นายรักชล สมรูป (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56124090119 นายสุรเชษ ทัดแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 56124090105 นายจตุรงค์ หวองเจริญพานิช (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อ.วิยะดา พลชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.พิศาล คงเอียด ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้แก่ จักรกฤษณ์ ฟักเถื่อน มรภ.เพชรบุรี และ นางสาวภาวิณี ชาญเชิงค้า มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกิติชัย อรมัย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  จันทนา สมกำลัง มรภ.เพชรบุรี
  นายสุรเชษ ทัดแก้ว มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ อุ่มเอิบ มรภ.นครปฐม
  นางสาวลลิตพรรณ ขันทองดี มรภ.นครปฐม
  นายรักชล สมรูป มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ