รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 235 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การนำเสนอ Microsoft office power point 2010
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 9.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1863 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม โทรศัพท์ 085-9733393 E-mail tum_man@hotmail.com
2. อาจารย์ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม โทรศัพท์ 086-3222642 E-mail suksangaram@hotmail.co.th
คณะกรรมการ
1. ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564435119 สร้อยสุวรรณ พานิชเจริญ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554435217 ลักษิกา  โพธิ์อิ่ม (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554323022 นางสาวสุทิศา แจ้งขันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554323023 นางสาวสุวรรณี ผลเติม (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564480108 นายชัชชัย หอมฟุ้ง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564480231 นางสาวภาษร ทองประดิษฐ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 571240903xx นายมนัส ใจสุขใส (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 571240903xx นางสาวอัจฉรา ศรีสุข (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.สุภาพร พรมโส ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสร้อยสุวรรณ พานิชเจริญ มรภ.เพชรบุรี
  นางสาวลักษิกา โพธิ์อิ่ม มรภ.เพชรบุรี
  นางสาวสุทิศา แจ้งขันธ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายชัชชัย หอมฟุ้ง มรภ.นครปฐม
  นางสาวภาษร ทองประดิษฐ มรภ.นครปฐม
  นางสาวอจัฉรา ศรีสุข มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุวรรณี ผลเติม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  นายมนัส ใจสุขใส มรภ.กาญจนบุรี 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ - 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ