รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 234 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 14.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม โทร. 086-8147722
2. อาจารย์สุกุมา อ่วมเจริญ โทร. 085-8440510
คณะกรรมการ
1. อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
2. อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์สุกุมา อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์สุทศน์ กำมณี มหาวิทยาลัยราชการญจนบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544244043 นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544244061 นายอิศเรศ เมืองงาม (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544244062 นายอธิวัฒน์ เยสวัสดิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544244E08 นายจรินทร์ นาคน้อย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554245021 นายธำรงชัย กรุงศรีเมือง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554245034 นายณัฐพงศ์ จันมูล (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554144047 นายภัททิยะ เมาะรายี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554144053 นายอรุณ จาดนอก (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 574267108 นายทัตเทพ แซ่ลี้ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554245124 นายภานุวัฒน์ สุพบุตร (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564259150 นายวีรพงศ์ ยั่งยืน (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554281234 นายภานุพงศ์ สันติอดิศัย (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564259130 นายนฤดม ขุนรองหมู่เรียน (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 554259101 นายฐิติวัสส์ ศรีชัย (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจิตร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. KRUXXX24 นาวสาวดุจดาว สุวานิช (ตัวจริง) PrintIDCard
2. KRUXXX23 นายวรนาถ สร่างคำ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55123450119 นางสาวงามเพ็ญ ภูมิภาคสุวรรณ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 55123450122 นายตราชัย พุทธรักษา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. นายสุทศน์ กำมณี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสุภาพ เทนอิสสระ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ