รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 233 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้อง 311 คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร โทร. 081-3789545
2. อาจารย์อนุชาติ บุญมาก โทร. 085-8311322
คณะกรรมการ
1. อาจารย์นิพนธ์ คำแตง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์สถาพร จะนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
4. อาจารย์อนุชาติ บุญมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 534277E08 นายอภิสิทธ์ สุทธิศาล (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544277028 นายจักรี หมายดี (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574277010 นายสิทธิกร สินเกื้อกูล (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554659026 นายวรพล แสงชาติ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 564659020 นายศักดิ์ระพี ศรีวิไล (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 564659007 นางสาวเปรมฤดี วาจะเสน (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554247036 นายวิศิษฏ์ เจริญนุช (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554247032 นายอนุพล หมื่นฤทธิ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554247046 นายชาคริต พลไพโรจน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554247029 นายวิภูษณะ จักรทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554247033 นายชันษา มั่นคง (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554247037 นายเฉลิมวุฒิ บุญอินทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สถาพร จะนุ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นายอดิศักดิ์ โฮนอก ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 544236162 นายอาคม บุญนาวงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544236152 นายสุรวิทย์ สารสมจริง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544236133 นายพิเชษฐ์ มาพวง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55123450103 นายอัครชัย อ่อนถา (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55123450113 นายภัทรเดช ดวงดี (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55123450129 นายดนุสรณ์ ผึ่งผาย (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 55123250115 นายกฤตนัย ฤกษ์งามสง่า (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 55123250108 นางสาวเพ็ญศรี ทองคำ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 55123250224 นายพีระพล โพลดพลัด (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 55123250116 นายสุวิทย์ ดาวเจริญพร (ตัวสำรอง) PrintIDCard
8. 55123250118 นายบรรยงค์ สนตุ่น (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. นายนิพนธ์ คำแตง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นายอมร เจือตี๋ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีม 1
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทีม 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ