รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 232 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 08.30 - 14.00 น. ห้อง 313 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์นันทิรา ธีระนันทกุล โทร. 080-9863590
2. อาจารย์ปราโมทย์ ตงฉิน โทร. 094-4837135
3. จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาน โทร. 086-9050683
คณะกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวรรณ แจ้งจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
3. อาจารย์สรรญพงษ์ วิชัยดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
4. อาจารย์อาณัติ หน่อทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544244040 นายธีรพงศ์ พวงสุวรรณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544244034 นายชัยรัตน์ ใหญ่แก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544244056 นายศุภโชค ภิญญธนาบัตร (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574274025 นายวรกานต์ แก้วเรือง (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574274030 นายสุวัฒนา จันทร์แก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
6. PBRU00003 นายบวรลักษณ์ หลิวรุ่งทรัพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นันทิรา ธีระนันทกุล ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 544247014 นายอดิศร พงษ์ภา (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554247012 นางสาววชิรา นาคจาด (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564247002 นางสาวปุณยวีร์ ทองดีเพ็ง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544179002 นางสาวพนิตา สว่างศรี (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554179037 นายธีร์ธนพัธน์ อินทร์ชำนาญ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554179035 นายสุภณ พุ่มลำเจียก (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์อาณัติ หน่อทองคำ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์สุธิดา ชูเกียรติ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 544236109 นายเฉลิมพล เหลียวสุที (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544235157 นายสุรเชษฐ์ พรประสิทธิ์แสง (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544235164 นายอานนท์ เท่าเทียมตน (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554265101 นายกรกิจ ปฐมโอสถ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554265126 นายปรัชญา การะยะ (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 554265128 นายพงษ์พัฒน์ เอกชน (ตัวจริง) PrintIDCard
7. 554265247 นายอนันต์ หลวงวิเศษ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
8. 554265203 นายกิติศักดิ์ แย้มประยูร (ตัวสำรอง) PrintIDCard
9. 554265246 นายอดิศักดิ์ บุญป้องชีพ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์สุคนธา จันทร์เขียว ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55123450101 นายชนะ ไทรสังขพรดำรง (ตัวจริง) PrintIDCard
2. KRUXXX27 นางสาวภิญญดา ศิริมงคล (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRUXXX26 นางสาวขวัญชนก จงไมตรีพร (ตัวจริง) PrintIDCard
4. KRUXXX25 นางสาวสุรีมาศ จรูญรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 55123450135 นายเชิดตระกูล เกิดแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
6. 55123450125 นางสาวหัทยา ศรีบูรพา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. ผศ.สุรีวรรณ แจ้งจิตร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางมนต์สวรรค์ พลอยมุกดา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อ.อภิชาติ บัวตูม ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้แก่ - (คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์) 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ทีม 2 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ทีม 1
  มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ทีม 1
  มหาวิทยาลัยนครปฐม ทีม 1
  มหาวิทยาลัยนครปฐม ทีม 2
  มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี ทีม 1 
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ทีม 2
  มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี ทีม 2 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ