รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 231 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้อง 332 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์จีรนันท์ ครองสินชัย โทร. 081-5805119
2. อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ โทร. 086-8024520
คณะกรรมการ
1. อาจารย์ ดร.นิลุบล ทองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 544244110 นายเพชร พยัพพฤกษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544244016 นางสาวศศิธร ลานอิ่น (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544244088 นายกิตติชัย อุยมา (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 544244118 นายศรัญยู นฤดีศรีอุทัย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์จีรนันท์ ครองสินชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 554245008 นายศวีระ อ่อนน่วม (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554245025 นางสาวศศิประภา วงศ์จำปา (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 544144037 นายอนันต์ พรมไตร (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554144022 นายนภวุฒิ นิลบดี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 554145108 นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 554145415 นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 554245160 นางสาวพัชรพร ชำนิพงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 554245103 นายชนาธิป หมั่นเพียรสุข (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554245138 นายสุริยา ลี้พานุวงศ์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 554245154 นายวรพจน์ สุขจิต (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์จรินทร อุ่มไกร ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55123250201 นายอนุภัทร เซี่ยงฝู (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55123250204 นางสาวลลิตา อู่อรุณ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRUXXX20 นายนำชัย เคทอง (ตัวจริง) PrintIDCard
4. KRUXXX21 นางสาวทิพวรรณ การะเกษ (ตัวจริง) PrintIDCard

1. นางสาวปรวิศา โกวรรธนะกุล ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสาวสะไบแพร อาจศรี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. ดร.นิลุบล ทองชัย ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ