รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 230 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 09.00 - 12.00 น. ห้อง 314 คณะเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ โทร. 081-6989142
2. อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม โทร. -
คณะกรรมการ
1. อาจารย์ธีรเดช เทวาภินันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  PrintIDCard
2. อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  PrintIDCard
3. อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
4. อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 554244214 นายจิรายุ สุมังคละพันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 544244123 นายสุรสีห์ น้อยมหาไวย (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564644129 นายต้น พุฒิสาร (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564244243 นายยุทธนา จันทร์เปล่ง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 564245009 นางสาวขนิษฐา ขำสุวรรณ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564245014 นายเทพพิทักษ์ อักษรเกตุ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 574245027 นายตะวัน ศรีนวลจันทร์ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574245020 นายณัฐพงษ์ ชาติไทย (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 564245111 นายชัยวัฒน์ พิรุณมาศ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564245140 นายอานันท์ มากบัวแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564245217 นายประวิทย์ พบสุภาพ (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564245105 นายกิตติศักดิ์ ลาโภ (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 554245134 นายสถาพร ประณิธานวิทยา (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 554245108 นายณัฐนนท์ เสียงไพเราะ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อ.ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 55123250208 นายกอบธณัช เนตรสูตร (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 55123250104 นายสมชาย มณีวงษ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. KRUXXX21 นายศิริพงษ์ ศิริแก่นทราย (ตัวจริง) PrintIDCard
4. KRUXXX22 นายระพีพัฒน์ สรีทอง (ตัวจริง) PrintIDCard

1. นายธีรเดช เทวาภินันท์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ตั้ง ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 2 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีม 1 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ