รายละเอียดการแข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม
กิจกรรม : 229 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์  การจัดรายการวิทยุ
วัน/เวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ แข่งขัน : 13.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการนิเทศชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ประสานงาน : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ โทร. 086-8836878
2. อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย โทร. 081-7772878
3. อาจารย์เมธาวิน สาระยาน โทร. 082-8177995
คณะกรรมการ
1. นางสาวธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  PrintIDCard
2. นางสาวนัคมน ชูสกุล เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  PrintIDCard
3. นางสาวศิริพร วัฒนสุวกุล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (วัดเขาบันไดอิฐ) จ.เพชรบุรี  PrintIDCard
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. 564815148 นายอนิรุทธ์  เกตุรัตน์ (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 564815219 นางสาวศันสนีย์ ม่วงคราม (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564815137 นายธันวา ทรัพย์ทวี (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564815218 นางสาวศศิธร แซ่จิว (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. ผศ.ดร. อรุณรัตน์ ชินวรณ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์จิธิวดี  วิไลลอย ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. 574312033 นายปิยะ แสงประเสริฐ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
2. 574312006 นางสาวมินตรา สร้อยพยอม (ตัวสำรอง) PrintIDCard
3. 574312030 ปพน ตันติบูรณกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 574312016 นางสาวกมลลักษณ์ นุ่มรอด (ตัวจริง) PrintIDCard
5. 574312011 นางสาวรวินันท์ คงมี (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. ผศ.สัจจา ไกรศรรัตน์ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
4. นางสาวชญาดา อาสนสุวรรณ ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. 574552113 นายชยานันต์ เขาแก้ว (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 574552141 นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 564552221 นายธนากร ลิมกุล (ตัวจริง) PrintIDCard
4. 564552109 นางสาวฉัตรพลอย ชมใจ (ตัวสำรอง) PrintIDCard
5. 564552227 นางสาวประภาดา ธรรมแสงดาว (ตัวสำรอง) PrintIDCard
6. 574552170 นายอดิศร หนูนันท์ (ตัวสำรอง) PrintIDCard

1. อ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. อาจารย์วีรศักดิ์ นาชัยดี ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
3. อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. 56124250110 สมเกียรติ  จันจู (ตัวจริง) PrintIDCard
2. 56124250113 สายชล  พูลเพิ่มพันธ์ (ตัวจริง) PrintIDCard
3. 55124250xxx ภาริดา ช้างงา (ตัวจริง) PrintIDCard

1. อาจารย์ณัฎฐ์ดนัย  ไค่นุ่นภา ผู้ควบคุมทีม PrintIDCard
2. รศ.ติกาหลัง สุขกุล ผู้ฝึกสอน PrintIDCard
3. อ.พัชรินทร์ บุญสสมธป ผู้ฝึกสอน PrintIDCard

ผลการแข่งขัน
  • ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ - 

ลำดับ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะฯ
มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศ 3 รวม
เพชรบุรี 14 16 10 10 50
หมู่บ้านจอมบึง 9 7 11 9 36
นครปฐม 14 12 17 7 50
กาญจนบุรี 7 9 12 6 34
รวม 44 44 50 32 170

ณ วันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น.(ไม่เป็นทางการ)

สรุปรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร

QR-CODE

 

กิจกรรม เกณฑ์ เงื่อนไขและกติกา

กำหนดการแข่งขั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ